Chohla sahib, Punjab, India
Daljit samdhu

New bike
Mahabali gym