Some Glances from my 29th #Birthday Party #DrSandeshLamsal #NepaleseInternetCelebrity #BirthdayParty #Nepal #NepaliDoctor #spotlightemotional #SpotlightViral

Up next

Best of Spotlight
Spotlight content by a Snapchat userSpotlight content by a Snapchat userSpotlight content by a Snapchat userSpotlight content by a Snapchat user