Happy #Birthday to you Mom. #DrSandeshLamsal #nepaleseinternetcelebrity #birthdayvibes #birthdaycelebration #birthdayspotlight #BirthdayCake #Nepal #Delhi #Love

Up next

Best of Spotlight
Spotlight content by a Snapchat userSpotlight content by a Snapchat userSpotlight content by a Snapchat userSpotlight content by a Snapchat user