Akron, Ohio, 44320
Entrepreneur | Nightclub Liaison | Event Host