Profile Picture
sasha.noel Lifestyle Influencer
Miami, Florida, USA
📍: Miami Fashion -Lifestyle - Travel Content Creator