کلکچی پایتەختی گۆرانەتی📝❤️🔒, کوردستان, عیراق
چەند ناخۆشە #خوارزا، #سلاوێكـــــ بۆني مالــــــ ئاوايي لێ بێت(بابەگیان بیرت دەکەم ئەی پشتووپەنام قوربانی دەستەماندووبووەکت بم خوات لەگەل ئەی پەپولە)