ارزان قیمت، احمد شاه بابا مینه, کابل, افغانستان 🇦🇫
ジ气ËŠH气亠♛ الهام ♛ هاشمی ♛